24.07.2020: జానుతెనుగు కవితురంగం – గుర్రం జాషువా (సెప్టెంబర్ 28, 1895 – జూలై 24, 1971)  సారస్వత కదంబం – ప్రత్యేక కథనం – నిర్వహణ – కొంపెల్ల శర్మ, తెలుగు రథం

 సారస్వత కదంబం – ప్రత్యేక కథనం – నిర్వహణ – కొంపెల్ల శర్మ (9701731333), తెలుగు రథం జానుతెనుగు కవితురంగం – గుర్రం జాషువా (సెప్టెంబర్ 28, 1895 – జూలై 24, 1971) 

Read more

“హైందవ ఝంఝామారుతం” – “వివేక” భావనా తరంగిణి – సారస్వత కదంబం – ప్రత్యేక శీర్షిక – నిర్వహణ – కొంపెల్ల శర్మ, తెలుగు రథం

సారస్వత కదంబం – ప్రత్యేక శీర్షిక – నిర్వహణ – కొంపెల్ల శర్మ (9701731333), తెలుగు రథం “హైందవ ఝంఝామారుతం” – “వివేక” భావనా తరంగిణి “నా

Read more

“వివేక” భావనా  తరంగిణి – సారస్వత కదంబం – స్వామి వివేకానంద వర్థంతి- జూలై 4 సందర్భంగా….. జూలై 3న  ప్రచురణ…మీ ముందుకు…

సారస్వత కదంబం – ప్రత్యేక శీర్షిక – నిర్వహణ – కొంపెల్ల శర్మ (9701731333), తెలుగు రథం           “హైందవ ఝంఝామారుతం”

Read more

బహుముఖ పాండితీసంగమం – పాములపర్తి నరసింహం ( 1921 – 2004 ) శతజయంత్యుత్సవాలు ఘన శ్రీకారం: 28 నుండి ప్రారంభం

సారస్వత కదంబం – ప్రత్యేక శీర్షిక – నిర్వహణ – కొంపెల్ల శర్మ (9701731333), తెలుగు రథం బహుముఖ పాండితీసంగమం – పాములపర్తి నరసింహం ( 1921

Read more