స్వర వేదిక, కీర్తన అకాడమీ అఫ్ మ్యూజిక్ సంయుక్త నిర్వహణలో ఎపిసోడ్-25తో  “స్వర” మధురంగా, ఘనంగా ముగిసిన స్వర రాగ గీతం సీజన్ – 1 కార్యక్రమం 05-Dec-2020

స్వర వేదిక, కీర్తన అకాడమీ అఫ్ మ్యూజిక్ సంయుక్త నిర్వహణలో ఎపిసోడ్-25తో  “స్వర” మధురంగా, ఘనంగా ముగిసిన స్వర రాగ గీతం సీజన్ – 1 కార్యక్రమం

Read more

స్వర వేదిక, కీర్తన అకాడమీ ఆఫ్ మ్యూజిక్ సంస్థలు సంయుక్తంగా సమర్పిస్తున్న స్వర రాగ గీతం Episode-24 చివరి సంచిక “మీ స్వరం – మా వరం”ను శ్రీపతి పండితారాధ్యుల బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారికి అంకితం 28-Nov-2020

స్వర వేదిక, కీర్తన అకాడమీ ఆఫ్ మ్యూజిక్ సంస్థలు సంయుక్తంగా సమర్పిస్తున్న స్వర రాగ గీతం Episode-24 చివరి సంచిక “మీ స్వరం – మా వరం“ను

Read more

ధీర “శంకరాభరణం” రాగం కొనసాగింపుగా అమితంగా ఆకట్టుకున్న పార్ట్-2 (రెండవ), ఎపిసోడ్-23 – స్వర రాగ గీతం ఈ సంచికలో ఎంతో మధురంగా, హాయిగా, హుషారుగా, ఎంతో చక్కగా వీక్షకుల  హృదయాలను రంజింపచేసింది ధీర “శంకరాభరణం” రాగాలాపన

ధీర “శంకరాభరణం” రాగం కొనసాగింపుగా అమితంగా ఆకట్టుకున్న పార్ట్-2 (రెండవ), ఎపిసోడ్-23 Swara Raga Geetham “Sankarabharanam Ragam” Part-2, Episode 23 (21.11.2020) స్వర రాగ

Read more

14-Nov-2020: స్వర రాగ గీతంలో భక్తి పారవశ్యంలో పరవశింపచేసిన ధీర “శంకరాభరణం” రాగాలాపన – స్వర వేదిక, కీర్తన అకాడమీ ఆఫ్ మ్యూజిక్ సంస్థలు సంయుక్తంగా సమర్పించిన “శంకరాభరణం” రాగం పార్ట్-1, ఎపిసోడ్-22

స్వర రాగ గీతంలో భక్తి పారవశ్యంలో పరవశింపచేసిన ధీర “శంకరాభరణం” రాగాలాపన స్వర వేదిక, కీర్తన అకాడమీ ఆఫ్ మ్యూజిక్ సంస్థలు సంయుక్తంగా సమర్పించిన “శంకరాభరణం” రాగం

Read more

వీక్షకుల హృదయాలలో వర్షాన్ని  వర్షింపచేసిన ఆనందామృత కర్షిణి “అమృతవర్షిణి” రాగాలాపన – స్వరవేదిక, కీర్తన అకాడమీ ఆఫ్ మ్యూజిక్ సమర్పణలో స్వర రాగ గీతం ఈనాటి ఎపిసోడ్-21 (07-Nov-20)

వీక్షకుల హృదయాలలో వర్షాన్ని  వర్షింపచేసిన ఆనందామృత కర్షిణి “అమృతవర్షిణి” రాగాలాపన స్వరవేదిక, కీర్తన అకాడమీ ఆఫ్ మ్యూజిక్ సమర్పణలో స్వర రాగ గీతం ఈనాటి ఎపిసోడ్-21 Swara

Read more

వీక్షకుల హృదయాలను రంజింపచేసిన అంబ వాణి “కీరవాణి” రాగాలాపన – స్వర వేదిక, కీర్తన అకాడమీ ఆఫ్ మ్యూజిక్ సంస్థలు సంయుక్తంగా సమర్పిస్తున్న స్వర రాగ గీతం ఈనాటి ఎపిసోడ్-20 లో “కీరవాణి” రాగం  రెండవ సంచిక

వీక్షకుల హృదయాలను రంజింపచేసిన అంబ వాణి “కీరవాణి” రాగాలాపన   స్వర వేదిక, కీర్తన అకాడమీ ఆఫ్ మ్యూజిక్ సంస్థలు సంయుక్తంగా సమర్పిస్తున్న స్వర రాగ గీతం

Read more

దసరా పండుగ ప్రత్యేక సంచికగా అమితంగా ఆకట్టుకున్న “రాగమాలిక” –  స్వర రాగ గీతం ఎపిసోడ్-19లో (24.10.2020)

దసరా పండుగ ప్రత్యేక సంచికగా అమితంగా ఆకట్టుకున్న “రాగమాలిక” –  స్వర రాగ గీతం ఎపిసోడ్-19లో Swara Raga Geetham “RAGAMALIKA”, Episode 19 (24.10.2020) స్వర

Read more

వైవిద్యభరితంగా సాగిన అంబ వాణి “కీరవాణి” రాగాలాపన స్వర రాగ గీతం ఈనాటి ఎపిసోడ్-18 లో “కీరవాణి” రాగం పార్ట్-1 కార్యక్రమం

వైవిద్యభరితంగా సాగిన అంబ వాణి “కీరవాణి” రాగాలాపన         స్వర రాగ గీతం ఈనాటి ఎపిసోడ్-18 లో “కీరవాణి” రాగం పార్ట్-1 కార్యక్రమం Swara

Read more

స్వర రాగ గీతం ఎపిసోడ్-17 లో స్వర కేళి “పంతువరాళి” రాగం భక్తిరస సముద్రంలో ఓలలాడించింది

స్వర రాగ గీతం స్వర వేదిక, కీర్తన అకాడమీ ఆఫ్ మ్యూజిక్ సంస్థలు సంయుక్తంగా సమర్పిస్తున్న ఈనాటి స్వర రాగ గీతం ప్రారంభానికి ముందుగా…       

Read more

స్వర రాగ గీతం ఎపిసోడ్-16 రాగస్ఫూర్తి “ధర్మవతి” రాగం భక్తి పారవశ్యంలో ఓలలాడించి, భక్తి పారవశ్యంలో పరవశించింది

స్వర రాగ గీతం ఎపిసోడ్-16 రాగస్ఫూర్తి “ధర్మవతి“ రాగం భక్తి పారవశ్యంలో ఓలలాడించి, భక్తి పారవశ్యంలో పరవశించింది Swara Raga Geetham ” Dharmavathi Ragam” Episode-16,

Read more