హృదయోల్లాస వీచిక “ఉదయ రవిచంద్రిక” రాగం కొనసాగింపుగా అమితంగా అలరించిన పార్ట్-2 (రెండవ), ఎపిసోడ్-15

హృదయోల్లాస వీచిక “ఉదయ రవిచంద్రిక” రాగం కొనసాగింపుగా అమితంగా అలరించిన పార్ట్-2 (రెండవ), ఎపిసోడ్-15 Swara Raga Geetham “Udaya RaviChandrika Ragam” Part-2 Episode 15,

Read more

వీక్షకుల హృదయాలను రంజింపచేసిన హృదయోల్లాస వీచిక “ఉదయ రవిచంద్రిక” రాగం పార్ట్ -1, ఎపిసోడ్-14 స్వర రాగ గీతం

వీక్షకుల హృదయాలను రంజింపచేసిన హృదయోల్లాస వీచిక “ఉదయ రవిచంద్రిక” రాగం పార్ట్ -1, ఎపిసోడ్-14 స్వర రాగ గీతం స్వర వేదిక, కీర్తన అకాడమీ ఆఫ్ మ్యూజిక్

Read more

స్వర వేదిక, కీర్తన అకాడమీ ఆఫ్ మ్యూజిక్ సంస్థలు సంయుక్తంగా సమర్పిస్తున్న “స్వర రాగ గీతం”లో కీర్తనలు, భక్తి పాటలతో “హంసధ్వని” రాగం, ఎపిసోడ్-13 వీక్షకులను భక్తి పారవశ్యంలో ఓలలాడించింది.

కీర్తనలు, భక్తి పాటలతో “హంసధ్వని” రాగం ఎపిసోడ్-13 వీక్షకులను భక్తి పారవశ్యంలో ఓలలాడించింది స్వర వేదిక, కీర్తన అకాడమీ ఆఫ్ మ్యూజిక్ సంస్థలు సంయుక్తంగా సమర్పిస్తున్న “స్వర

Read more

కలవాణి అలివేణి “కళ్యాణి”  రాగం కొనసాగింపుగా పార్ట్-2 (రెండవ), ఎపిసోడ్-12 మరిన్ని కీర్తనలు, భక్తి పాటలు, సినిమా పాటలతో వీక్షకులకు కనువిందుచేసింది

కలవాణి అలివేణి “కళ్యాణి”  రాగం కొనసాగింపుగా పార్ట్-2 (రెండవ), ఎపిసోడ్-12 మరిన్ని కీర్తనలు, భక్తి పాటలు, సినిమా పాటలతో వీక్షకులకు కనువిందుచేసింది;   స్వర వేదిక, కీర్తన

Read more

స్వర వేదిక, కీర్తన అకాడమీ ఆఫ్ మ్యూజిక్- “స్వర రాగ గీతం”లో కలవాణి అలివేణి “కల్యాణి” రాగం పార్ట్-1, ఎపిసోడ్-11

స్వర వేదిక, కీర్తన అకాడమీ ఆఫ్ మ్యూజిక్ సంస్థలు సంయుక్తంగా సమర్పిస్తున్న “స్వర రాగ గీతం”లో కలవాణి అలివేణి “కల్యాణి” రాగం పార్ట్-1, ఎపిసోడ్-11 లో అమితంగా

Read more

మధురోహల హేల “మాయామాళవగౌళ ” రాగం కొనసాగింపుగా పార్ట్-2 (రెండవ), ఎపిసోడ్-10 మరిన్ని కీర్తనలు, భక్తి పాటలు, సినిమా పాటలతో అలరించి , వీక్షకులకు కనువిందుచేసింది; స్వర వేదిక, కీర్తన అకాడమీ ఆఫ్ మ్యూజిక్ సంస్థలు సంయుక్తంగా సమర్పిస్తున్న “స్వర రాగ గీతం” కార్యక్రమం

మధురోహల హేల “మాయామాళవగౌళ ” రాగం కొనసాగింపుగా పార్ట్-2 (రెండవ), ఎపిసోడ్-10 మరిన్ని కీర్తనలు, భక్తి పాటలు, సినిమా పాటలతో అలరించి , వీక్షకులకు కనువిందుచేసింది; స్వర

Read more

స్వర వేదిక, కీర్తన అకాడమీ ఆఫ్ మ్యూజిక్ సంస్థలు సంయుక్తంగా సమర్పిస్తున్న “స్వర రాగ గీతం”లో మధురోహల హేల  “మాయామాళవగౌళ ” రాగం పార్ట్-1, ఎపిసోడ్-9 కార్యక్రమంలో  కీర్తనలు, భక్తి పాటలు, సినిమా పాటలతో వీక్షకులకు కనువిందుచేసింది

స్వర వేదిక, కీర్తన అకాడమీ ఆఫ్ మ్యూజిక్ సంస్థలు సంయుక్తంగా సమర్పిస్తున్న “స్వర రాగ గీతం”లో మధురోహల హేల  “మాయామాళవగౌళ ” రాగం పార్ట్-1, ఎపిసోడ్-9 కార్యక్రమంలో 

Read more