26.02.22: మాదాపూర్ శిల్పారామంలో అలరించిన కూచిపూడి, భరతనాట్యం నృత్య ప్రదర్శనలు

మాదాపూర్ శిల్పారామంలో అలరించిన కూచిపూడి, భరతనాట్యం నృత్య ప్రదర్శనలు

మాదాపూర్ శిల్పారామంలో వారాంతపు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలలో భాగంగా మయూర సంగీత నృత విద్యాలయం త్రిసూర్ కేరళ గురువర్యులు విజేష్ వల్లత్ శిష్య బృందంచే కూచిపూడి మరియు భరతనాట్యం నృత్య ప్రదర్శన ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. గోపాలక పాహిమాం, వర్ణం, అష్టపది, తిల్లాన, మంగళం మొదలైన అంశాలను కళాకారులు శ్రీ విజేష్ వల్లత్, రేష్మ విజేష్, శ్రీదేవి, వినిజ, అక్షర, కృష్ణ ప్రియా, ఆర్య, మొదలైన కళాకారులు ప్రదర్శించి మెప్పించారు.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *