ఉప్పల్ శిల్పారామంలో అలరించిన కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శనలు

ఉప్పల్ శిల్పారామంలో అలరించిన కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శనలు

ఉప్పల్ మినీ శిల్పారామంలో సాయంత్రం సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలలో భాగంగా సత్య కీర్తి నృత్య ధామం నృత్య సంస్థ గురువర్యులు బాలాజీ శిష్య బృందంచే కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శన ఎంతగానో అలరించింది. పుష్పాంజలి, వినాయక కౌతం, గణేశా పంచరత్న,, జతిస్వరం, రామాయణం, లింగాష్టకం, తరంగం, భామాకలాపం, కొలువైతివారంగా సాయి, భో శంభో తిల్లాన, బృందావన నిలయం, దశావతార శబ్దం మొదలైన అంశాలను కుమారి నిహారిక, అంజలి, కావ్య, వినీల, ఐశ్వర్య, యశస్వి, అనేక, ఆశ్రీత, అరణ్య, శరణ్య మొదలైన కళాకారులు ప్రదర్శించి మెప్పించారు.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *