శ్రీశైల దేవస్థానం: శ్రీశైల బ్రహ్మోత్సవాల ధ్వజావరోహణ

శ్రీశైల బ్రహ్మోత్సవాల ధ్వజావరోహణ

శ్రీశైల దేవస్థానం: ఈ బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా ఈ రోజు గురువారం సాయంకాలం ధ్వజావరోహణ కార్యక్రమం సంప్రదాయరీతిన  జరిపించారు.

ఈ ధ్వజావరోహణ కార్యక్రమంలో ఉత్సవాల మొదటిరోజున బ్రహ్మోత్సవ ప్రారంభ సూచకంగా ఆలయ ప్రధాన ధ్వజస్తంభంపై ఆవిష్కరింపజేసిన ధ్వజపటం అవరోహణ చేసారు.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *